تولید شمش منیزیم

با فرآیند احیای حرارتی سیلیکوترمی